1. نشان منافق سه چیز است :

1 - سخن به دروغ بگوید .
2 - از وعده تخلف کند .
3 - در امانت خیانت نماید .
صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، ح( 89)

2. منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است .
سنن ابی داود ، کتاب الظلاق ، ح (1863)

3. فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خویش را
داری ، جهانگر مباش .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 782، ح( 8740)

4. فرزند آدم ، آنچه حاجت تو را رفع کند در دسترس خود داری و در پی آنچه تو را
به طغیان وامی دارد روز می گذاری ، به اندک قناعت نمی کنی و از بسیار
سیر نمی شوی .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 782، ح (8740)

5. از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا
می خواهد و خدا حق را از حق دار دریغ نمی دارد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 507، ح (7650)
6. از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانی است .
کنز العمال ، ج 15، ص 405، ح (41575)


7. از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا می نگرد .
سنن ترمذی ، کتاب تفسیر القرآن ، ح (3052)


8. از دنیا بپرهیزید ، قسم به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا از
هاروت و ماروت ساحرتر است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 182، ح (6063)


9. از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان می رود .
(کنز العمال ، ج 3 ، ص 500، ح 7601)


10.دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می دهد : تعدی ، و ناسپاسی پدر و مادر .
کنز العمال ، ج 16، ص 462، ح (45458)
11.هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیکتر است .
کنز العمال ، ج 11، ص 7 ، ح (30390)


12.در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست
می رسد .
سنن ابن ماجه ، کتاب التجارات ، ح (2133)

13.بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه
جنگ در راه خدا.
کنز العمال ، ج 7 ، ص 285، ح (18897 )


14.محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 153، ح( 5929)


15.محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک
باشد .
(صحیح مسلم ، کتاب صلاة المسافرین و قصرها ، ح (1305


16.بهترین کارها در پیش خدا آن است که بینوایی را سیر کنند ، یا قرض او را
بپردازند یا زحمتی را از او دفع نمایند . کنز العمال ، ج 6 ، ص 342، ح( 15958)


17.بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 551، ح (7851 )
.بهترین جهادها در پیش خدا سخن حقی است که به پیشوای ستمکار گویند .
مسند احمد ، باقی مسند الانصار ، ح (21137 )


19.بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گرهی بسیار بر آن بنشیند .
کنز العمال ، ج 15، ص 233، ح (40716 )


20.بهترین بازیها در پیش خدا اسب دوانی و تیراندازی است .
کنز العمال ، ج 4 ، ص 344، ح (10812 )


21.خداوند بنده ای را که به هنگام خرید و هنگام فروش و هنگام دریافت سهل انگار
است دوست دارد .
نهج الفصاحه ، ص 15، ح( 85)


22.از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوب تر است که برای بندگان سودمندتر است .
نهج الفصاحه ، ص 15، ح (86


23.بر چهره ستایشگران ، خاک بیفشانید .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 574، ح (7960 )
24.آنکه در فروبردن خشم از دیگران بیشتر است ، از همه کس دوراندیش تر است .
نهج الفصاحه ، ص 17، ح (95 )


25.مردم را از معاشرانشان بشناسید ، زیرا کند هم جنس با هم جنس پرواز .
نهج الفصاحه ، ص 19، ح (106 )


26.بر امت خویش بیش از هر چیز از هوس و آرزوی دراز بیم دارم .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 490، ح (7553 )


27.خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا
را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد .
کنز العمال ، ج 2 ، ص 72، ح (3176 )


28.از مردم جهنم آنکه عذابش از همه آسانتر است دو کفش آتشین بپا دارد که مغز
وی از حرارت کفشهایش به جوش می آید .
کنز العمال ، ج 14، ص 527، ح (39507 )


29.آسانترین کششهای مرگ مانند صد ضربت شمشیر است .
کنز العمال ، ج 15، ص 569، ح (42208 )


30.اگر یکی از شما به کار قضاوت میان مسلمانان دچار شود باید به هنگام غضب از
قضاوت خودداری کند و میان ارباب دعوا در نگاه و نشیمنگاه و اشاره تفاوتی
نگذارد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 102، ح (15034 )
31.کسی که خلق و دین وی مایه رضایت است به خواستگاری می آید به وی زن بدهید
وقتی و اگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد .
کنز العمال ، ج 16، ص 317، ح (44695 )


32.وقتی خداوند بنده ای را دوست دارد ، دنیا را از او منع می کند چنانکه شما مریض
خویش را از نوشیدن آب منع می کنید .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 471، ح (16595 )


33.وقتی خداوند برای بنده ای نیکی خواهد ، وی را در کار دین دانا و به دنیا بی اعتنا
سازد و عیوب وی را بدو بنمایاند .
کنز العمال ، ج 10، ص 137، ح (28689 )


34.وقتی خواستی کاری را انجام دهی ، تأمل کن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 99، ح (5677 )


35.وقتی در کاری تصمیم می گیری ، در نتیجه آن بیندیش اگر نتیجه نیک است آن کار را
انجام بده و اگر بد است از آن در گذر .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 99، ح (5676 )

36.وقتی می خواهی عیوب دیگران را یاد کنی ، عیوب خویش را بیاد آر .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 586، ح (8027 )
37.وقتی یکی از شما کسی را مزدور می کند ، مزدش را به او بگوید .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 906، ح (9124 )


38.وقتی خدا به یکی از شما چیزی داد ، در صرف آن از خود و کسان خود آغاز کند .
صحیح مسلم ، کتاب الاماره ، ح (3398 )


39.وقتی کسی در نماز پیشوای مردم شد ، نماز را سبک گیرد که درمیان کسان کوچک و
بزرگ و بیمار و ناتوان هست ، پس هر وقت برای خود نماز گذارد هر چه خواهد
طول دهد .
صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، ح (714 )


40.وقتی مرگ طالب علم فرا رسد ، شهید می میرد . .
کنز العمال ، ج 10، ص 137، ح (28693 )


41.وقتی بنده از خدا بترسد ، خداوند همه چیز را از او بترساند ، و اگر از خدا نترسد
خداوند او را از همه چیز بترساند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 149، ح (5915 )


42.اگر کسی زنی را خواستگاری کرد و موی خود را رنگ می بندد باید بدو خبر دهد که .
موی خود را رنگ می بندد ، یعنی پیری خود را نباید مخفی کند .
کنز العمال ، ج 16، ص 291، ح (44529)


43.وقتی میهمانی بر کسان در آید روزی خود را همراه می آورد و وقتی بیرون رود با
آمرزش گناهان آنها بیرون رود .
کنز العمال ، ج 9 ، ص 242، ح (25836 )
44.اگر از کار نیک خود خوشحال و از کار بد خود دلگیر می شوی ، مؤمن هستی .
مسند احمد ، باقی مسند الانصار ، ح (21145 )


45. هر کس کاری که می کند باید آن را خوب انجام دهد .
نهج الفصاحه ، ص 43، ح (221 )


46.وقتی خشمگین شدی ، خاموش باش .
مسند احمد ، مسند بنی هاشم ، ح (2425 )


47.وقتی زنی به شوهر خود گوید هرگز از تو خیری ندیدم ، اعمال نیکش بی اثر می شود .
نهج الفصاحه ، ص 44، ح (226 )


48.وقتی بنده ای در عمل کوتاهی کند ، خداوند او را به غم مبتلا سازد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 328، ح (6788 )


49.وقتی بنده ای بمیرد مردم گویند چه به جای گذاشت و فرشتگان گویند چه همراه
آورد .
نهج الفصاحه ، ص 47، ح (242 )

50.وقتی در انجمنی که تو هستی درباره مردی بد می گویند آن مرد را یاری کن و آن گروه
را از بدگویی بازدار و از آنجا برخیز .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 586، ح (8028 )


51.تیراندازی و سوارکاری کنید . و تیراندازی شما را بیشتر از سوارکاریتان دوست
دارم . هر چیزی که مرد بدان سرگرم شود بیهوده است ، جز آنکه مردی با کمان خود
تیر اندازد یا اسب خود را تربیت کند یا با زن خود بازی کند ، همه اینها حق
است . و هر کس تیراندازی آموزد و آن را فراموش کند ، حق آنچه را یاد گرفته
ادا نکرده است .
مسند احمد ، مسند الشامیین ، ح (16662 )


52.به وسیله پرده پوشی بر انجام کارهای خود یاری جویید ، زیرا هر که نعمتی دارد
محسود کسان است .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 517، ح (16800 )


53.از مردم بی نیاز باشید و یک قطعه چوپ مسواک هم ازآنها نخواهید .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 403، ح (7156 )


54.استوارترین کارها سه چیز است : یاد خداوند در همه حال ، و رعایت انصاف
بر ضرر خویش ، و تقسیم مال با برادر دینی .
نهج الفصاحه ، ص 57، ح (290 )


55.دعایی که غایبی برای غایبی دیگر کند ، از همه دعاها زودتر مستجاب می شود .
سنن ابی داود ، کتاب الصلاة ، ح (1312 )
56.شجاعترین مردم آن کس است که بر هوس خویش تسلط یابد .
نهح الفصاحه ، ص 58، ح (299 )


57.روز رستاخیز عذاب دانشمندی که از دانش خود بهره نمی برد از همه مردم سخت تر
است .
کنز العمال ، ج 10، ص 187، ح (28977 )


58.و کس در روز رستاخیز از همه مردم بیشتر حسرت می خورند : یکی مردی که در دنیا
برای طلب دانش فرصت داشته ولی به جستجوی آن برنخاسته است و دیگر مردی که
دانشی به دیگری آموخته و شاگرد وی از آن بهره مند شده ولی او بی بهره مانده
است .
کنز العمال ، ج 10، ص 138، ح (28696 )


59.از همه بدبختان بدبخت تر کسی است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با هم دارد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 492، ح (16683 )


60.همانا از همه مردم سپاسگزارتر خدایتعالی را ، آن کس است که بهتر سپاس مردم را
می گذارد .
مسند احمد ، مسند الانصار ، ح (20844 )


61.حوایج خویش را با عزت نفس بجویید زیرا کارها جریان مقدر دارد ، یعنی با اصرار
و خواهش تن به ذلت ندهید .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 518، ح (16805 )


62.از گهواره تا گور دانش بجویید .
نهج الفصاحه ، ص 64، ح (327 )