تبلیغات
مطالب مذهبی - احادیث گهربار پیامبر(ص)4
 
مطالب مذهبی
خدایا ظهور امام زمان را هر چه زودتر برسان
پنجشنبه 15 اسفند 1392 :: نویسنده : راه خدا
نهی های پیامبر (صلی الله علیه و آله)

1.پیامبر (صلی الله علیه و آله) از خوردن در حال جنابت نهی فرمود.

2.و از مسواک کردن در حمام نهی فرمودند.

3.و آب دهان یا بینی در مساجد افکندن را نهی فرمودند.

4.و فرمود مساجد را راه عبور قرار ندهید و از آنها مگذرید تا دو رکعت نماز در آن بگزارید.

5.و از آنکه کسی زیر درخت میوه دار یا میان راه بول کند نهی فرموده.

6.و از آنکه انسان با دست چپ یا در حالی که تکیه داده غذا بخورد نهی فرمود.

7.و از گچکاری و سفید کردن مقبره ها و نماز خواندن در آنها نهی فرمود.

8.و فرمود وقتی یکی از شما (مسلمانان) در جای باز و بی حفاظی شستشو و غسل میکند مراقب باشد عورت خود را پوشیده دارد.

9.و از بول کردن در آب راکد نهی فرمود.

10.و فرمود وقتی به توالت می روید روبه قبله ننشینید.

11.و از مویه و زاری کردن در مصیبت نهی فرمود.

12.و از نوحه گری ( که زنان با ناله و زاری بر مردگان نوحه می خواندند ) و گوش کردن به آن نهی فرمود.

13.و از آنکه کسی عمدا در نقل خواب خود دروغ بگوید نهی کرد و فرمود روز قیامت خداوند به او فرمان میدهد که بر دانه جوی گره بزند و او نمیتواند آن را گره بزند.

14.و از کشیدن تصاویر نهی کرد و فرمود کسی که تصویری نقاشی کند روز قیامت خداوند به او تکلیف میفرماید که در آن تصویر روح بدمد و او نمیتواند روح بدمد.

15.و از آنکه حیوانی را به آتش بسوزانند نهی فرمود.

16.و از آنکه کسی در معامله و خرید و فروش برادر مسلمانش داخل شود و کالا را از دست او درآورد نهی فرمود.

17.و از پرگوئی به هنگام زناشویی و آمیزش نهی فرمود.

18.و فرمود زباله را شب در خانه نگه ندارید و همان روز بیرون ببرید که جایگاه شیطان است.

19.و فرمود کسی شب با دست آلوده به چربی و نشسته نخوابد و اگر چنین کرد و دستبرد و زحمتی از شیطان به او رسید جز خویشتن را سرزنش نکند.

20.و از آنکه زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود نهی فرمود و اگر بیرون رود هرفرشته ای که در آسمان است او را لعنت میکند.

21.و از آنکه زن برای غیر شوهرش آرایش کند نهی فرمود و اگر چنین کند بر خداست که او را به آتش دوزخ بسوزاند.

22.و از آنکه زن همبستر زن شود ( و یکجا و در یک لحاف بخوابند ) و میان آنان لباسی حائل نباشد نهی فرمود.

23.و از آنکه زنی از خلوت و همخوابگی خود و شوهرش با زنی دیگر سخن بگوید نهی فرمود.

24.و از آنکه مردی با زنش رو به قبله زناشوئی کند نهی فرمود.

25.و از مراجعه به کاهن و پیشگو و فالگیر نهی فرمود.

26.و از نرد و شطرنج و تار و تنبور نهی فرمود.

27.و از غیبت کردن و شنیدن آن نهی فرمود.

28.و از سخن چینی و گوش کردن آن نهی کرد و فرمود سخن چین به بهشت نمی رود.

29.و از پذیرفتن دعوت فاسقان به صرف غذا نهی فرمود.

30.و از قسم دروغ نهی کرد و فرمود قسم دروغ خانه ها را بی برکت و ویران میسازد و فرمود هرکس دروغی یاد کند تا مال مسلمانی را ببرد خدای عزیز و جلیل را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات خواهد کرد مگر آنکه توبه کند و برگردد.

31.و از نشستن سر سفره ای که بر آن شراب می آشامند نهی فرمود.

32.و از گفتگوئی که به غیر راه خدا بکشاند نهی فرمود.

33.و از (( تصفیق وجه )) یعنی از آنکه بر صورت خود بزنند نهی فرمود ( یعنی برای اعلام مطلبی یا از روی تعجب یا به جهت مصیبت بر صورت خود نزنند و یا نهی از (( تصفیق وجه )) به معنای آن است که از بی حیائی و بی چشم و روئی نهی فرموده است ).

34.و از آشامیدن در ظرف طلا و نقره نهی فرمود.

35.و از پوشیدن لباس حریر و ابریشمین برای مردان نهی فرمود ولی برای زنان اشکالی ندارد.

36.و از فروختن میوه ها پیش از آنکه رنگ بگیرد یعنی زرد یا سرخ شود نهی فرمود.

37.و از (( محاقله )) یعنی خرید و فروش خرما به رطب و کشمش به انگور و نظایر اینها نهی فرمود.

38.و از خرید و فروش نرد نهی فرمود.

39.و از خرید شراب و ساقی شراب شدن نهی کرد و فرمود خدا شراب را و کسی که تاک آن را ( به نیت تهیه شراب ) بکارد و آنکه انگور آن را ( برای تهیه شراب ) بیفرشد و آشامنده آن و ساقی آن و فروشنده آن و خریدار آن و استفاده کننده از پول آن و حمل کننده آن و کسی را که برایش حمل میکنند و میبرند همه را لعنت کرده است.

40.و از رباخواری و شهادت دروغ و باطل و نوشتن ربا نهی کرد و فرمود خداوند رباخوار و کارگزار آن و نویسنده آن و گواهان و شهادت دهندگان به آن را لعنت کرده است.

41.و از بیع و سلف ( یعنی معامله ای منوط و مشروط به معامله سلف دیگر ) نهی فرمود.( مثل آنکه بگوید این لباس را به صد تومان به تو می فروشم به شرط آنکه در مورد کالای دیگری صد تومان پیش بها دهی و به سلف از من بخری یا بگوید به شرط آنکه صد تومان به من قرض دهی ).

42.و از دو خرید و فروش در یک معامله نهی فرمود (مثل آنکه بگوید این لباس را به بیست تومان به تو می فروشم به شرط آنکه تو لباست را به ده تومان به من بفروشی).

43.و از خرید و فروش چیزی که نزد تو نیست نهی فرمود ( مثل آنکه مالی را که در دست او نیست به کسی بفروشد سپس برود آن مال را بخرد و به این خریدار بدهد).

44.و از معامله چیزی که در قبضه تو نیست نهی فرمود (مثل صیدی که هنوز نگرفته ای).

45.و از دست دادن با کافر ذمی نهی فرمود.

46.و از زدن به صورت چهارپایان نهی فرمود.

47.و از آنکه کسی عمدا به عورت برادر دینی خود یا عورت غیر همسر خود نگاه کند نهی کرد و فرمود هرکس در عورت برادر مسلمان خود بنگرد هفتاد هزار فرشته او را لعنت میکنند و خداوند او را جزو منافقانی که از عورتهای مردم تجسس میکنند قرار میدهد و از دنیا نمی رود تا آنکه خدا او را مفتضح و رسوا سازد مگر آنکه توبه نماید.

48.و از آنکه زن به عورت زن نگاه کند نهی فرمود.

49.و از آنکه کسی در مقبره ها و راهها و آسیاها و دره و گودالها و در طویله و آغلهای شتران نماز بخواند نهی فرمود.

50.و از کشتن زنبور عسل نهی فرمود.

51.و از داغ زدن بر صورت چارپایان نهی فرمود.

52.و از آنکه انسان به غیر خدا قسم بخورد نهی فرمود.

53.و از آنکه انسان با جنابت در مسجد بنشیند نهی فرمود.

54.و از صحبت کردن روز جمعه در حالی که امام جمعه خطبه میخواند نهی فرمود.

55.و از انگشتر مسی یا آهنی به دست کردن نهی فرمود.

56.و از آنکه تصویر حیوانات را بر انگشتر نقش کنند نهی فرمود.

57.و از روزه شش روز نهی فرمود : عید فطر . یوم الشک (که معلوم نیست آخر شعبان است یا اول رمضان و نهی شده که به نیت رمضان روزه نگیرند) و عید قربان و ایام التشریق ( سه روز بعد از عید قربان برای کسی که در منی مناسک حج را انجام می دهد).

58.و از آنکه مثل چارپایان آب بیاشامند نهی کرد و فرمود با دستهایتان آب بیاشامید که بر ترین ظرفهای شماست.

59.و از آب دهان افکندن در چاهی که از آن آب می آشامند نهی فرمود.

60.و از بکار گماشتن هر مزد بگیری پیش از آنکه مزدش تعیین و به او گفته شود نهی فرمود.

61.و از قهر و دوری کردن نهی فرمود و اگر کسی ناچار قهر و دوری کند بیش از سه روز از برادر دینی خود قهر و دوری ننماید.

62.و از خرید و فروش طلا به طلای بیشتر نهی فرمود مگر آنکه هم وزن باشند.

63.و از مدح و ثناگویی نهی کرد و فرمود به روح مدح و ثناگویان خاک بپاشید.

64.و فرمود هرکس دعوا و مرافعه ستمگری را بعهده گیرد یا به مرافعه او کمک نماید وقتی فرشته مرگ بر او نازل شود به او خواهد گفت ترا به لعنت الهی و آتش دوزخ بشارت باد و بد سر منزلی است.

65.و فرمود هرکس به طمع صله و پاداش سلطان و حاکم ستمگری را مدح و ثنا گوید و در برابر او کوچکی و خاکساری نماید در آتش دوزخ همراه و همنشین او خواهد بود و فرمود خدای متعال میفرماید :(( و لا تر کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار - به ستمگران روی نیاورید و تکیه نکنید که آتش شما را در می یابد)).

66.و فرمود هرکس بر ستمی پیروی و همراهی ستمگری نماید همنشین(هامان) در جهنم خواهد بود.

67.و فرمود هرکس ساختمانی را برای خودنمائی و فخر فروشی بر دیگران بنا کند روز قیامت باید آن را از طبقه هفتم زمین حمل کند در حالی که آن آتشی شعله ور است آنگاه آن ساختمان چون طوقی بر گردنش آویخته و در دوزخ سرنگون میگردد مگر آنکه توبه کند.

68.و فرمود هرکس قرآن بخواند سپس حرامی بیاشامد یا دنیا و زرق و برق آن را بر قرآن برگزیند خشم الهی بر او لازم میشود مگر آنکه توبه کند آگاه باشید که اگر او بدون توبه بمیرد قرآن روز قیامت با او گفتگو و مخاصمه میکند و تا محکومش نسازد رهایش نمی کند.

69.آگاه باشید هرکس با زنی مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا زردشتی چه آزاد و چه کنیز زنا کند و توبه نکرده و با اصرار و مداومت بر این کار بمیرد خداوند برای او در گورش سیصد در می گشاید که از آنها مار و عقربها و اژدها بیرون می آید و او تا قیامت در آتش است و میسوزد.

70.آگاه باشید که خداوند حرام را حرام کرده و حدود ( کیفرها ) را معین فرموده م هیچکس از خدا غیورتر نیست و از غیرت اوست که فحشاء و کارهای زشت را حرام کرده و از اشراف و نگاه کردن انسان به خانه همسایه اش نهی فرموده است.

71.و کسی که به روزی و رزقی که خداوند برایش قرار داده راضی نباشد و شکایت کند و شکیبایی نورزد و جویای ثواب الهی نباشد حسنه ای برایش بالا نمی رود ( و پذیرفته نمیشود ) و خدای عزیز و جلیل را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات خواهد کرد مگر آنکه توبه کند.

72.و از آنکه کسی با تکبر و تبختر راه برود نهی کرد و فرمود کسی که لباسی بپوشد و در آن تبختر و فخر فروشی کند خداوند او را در دوزخ فرو میبرد.

73.و هرکس در مورد مهریه زنی ستم ورزد ( و آن را نپردازد و یا قصدش نپرداختن آن باشد ) نزد خدا زناکار محسوب میشود و ( روز قیامت) از کارهای نیک او برداشته و به آن زن به اندازه حقش داده میشود و اگر کارهای نیکش کفاف آن را ندهد فرمان داده میشود که به جهت پیمان شکنی و عدم رعایت تعهدش به دوزخ افکنده شود همانا پیمان و تعهد مورد سوال و حسابرسی است.

74.و از پنهان داشتن گواهی و شهادت نهی فرمود خدای متعال میفرماید (( گواهی و شهادت را پنهان مدارید و کسی که آن را پنهان دارد دلش گناهکار است )) (سوره بقره آیه 283 )

75.هرکس همسایه اش را اذیت کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام میفرماید و جایگاهش دوزخ است و بد سرمنزلی است.

76.و هرکس حق همسایه اش را ضایع و تباه سازد از ما نیست و جبرئیل آنقدر در مورد همسایه به من سفارش کرد که گمان کردم برای همسایه ارث قرار میدهد و آنقدر در مسواک کردن سفارش کرد که پنداشتم آن را واجب میسازد و آنقدر به عبادت در دل شبها و نماز شب سفارش کرد که گمان بردم که خوبان امت من هرگز (شب) نخواهند خفت.

77.آگاه باشید هرکس نسبت به فقیر مسلمانی تحقیر و اهانت کند در حق خداوند تحقیر و اهانت کرده است و خداوند روز قیامت او را تحقیر کرده و خوار میسازد مگر آنکه توبه نماید.

78.هرکس فقیر مسلمانی را احترام کند روز قیامت خداوند را در حالی که از او خشنود است ملاقات خواهد کرد.

79.و کسی که کار زشتی یا شهوت و هوسی برایش پیش آید و به جهت خوف الهی از آن اجتناب نماید خداوند آتش دوزخ را بر او حرام میفرماید.

80.آگاه باشید که هرکس مطلبی دنیوی و اخروی برایش پیش آید و او دنیا را بر آخرت برگزیند روز قیامت خداوند را ملاقات میکند در حالی که برایش کار نیکی وجود ندارد که با آن از آتش دوزخ نجات یابد و اگر آخرت را بر دنیا برگزیند و دنیا را وا گذارد خداوند از او راضی و خشنود میشود و کارهای بدش را می آمرزد.

81.هرکس چشم خود را از حرام پر سازد خداوند روز قیامت هر دو چشمش را از آتش پر میسازد مگر آنکه توبه کند و برگردد.

82.هرکس با زنی که بر او حرام است دست بدهد به خشمی از جانب خداوند دچار گردد.

83.و هرکس زنی را به حرام در آغوش گیرد همراه شیطانی در زنجیری از آتش بسته و هر دو در دوزخ افکنده میشوند.

84. و هرکس در خرید یا فروشی با مسلمانی تقلب و فریبکاری کند از ما نیست و با یهودی ها محشور میشود زیرا آنان از همه مردم نسبت به مسلمانان متقلب تر و فریبکارتند.

85. و از آنکه کسی وسائل خانه را از همسایه اش دریغ کند نهی کرد و فرمود کسی که وسائل خانه را از همسایه دریغ نماید خداوند روز قیامت خیر خود را از او باز میدارد.

86.و هر زنی که با شوهرش را بیازارد خداوند از او هیچ توبه و کفاره ای ( یا هیچ نافله و فریضه ای ) و هیچ کار نیکی را نمی پذیرد تا وقتی شوهر را راضی سازد و همینطور مرد اگر نسبت به زن ستمکار باشد.

87.آگاه باشید هرکس سیلی بر صورت مسلمانی بزند خداوند روز قیامت استخوانهایش را از هم جدا میکند و در غل و زنجیر حشر میشود تا آنگاه که به جهنم درافتد مگر آنکه توبه نماید.

88.هرکس شب به روز آورد و در دل قصد ناروایی نسبت به برادر مسلمانش داشته باشد شب را در خشم و نارضایتی الهی گذرانده و روزش نیز همینطور خواهد بود تا آنگاه که توبه نماید.

89.و از غیبت کردن نهی فرمود.

90.و فرمود هرکس خشمی را که میتواند ابراز و عملی نماید فرو برد و بردباری کند خداوند اجر شهیدی به او عطا میفرماید.

91.آگاه باشید که هرکس بر برادر دینی خود احسان کرده غیبتی که در مجلسی راجع به او میشوند رد نماید خداوند هزار گونه بدی را در دنیا و آخرت از او رد میفرماید و اگر او آن غیبت را در حالی که میتواند رد کند رد نکند بر او هفتاد برابر گناه غیبت کننده خواهد بود.

92.و از خیانت نهی کرد و فرمود کسی که در دنیا در امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند سپس بمیرد بر غیر دین من مرده و خداوند را خشمگین بر خود ملاقات میکند.

93.و فرمود هرکس علیه فردی شهادت و گواهی دروغ و باطلی بدهد در قعر دوزخ همراه منافقان به زبانش آویخته میشود.

94.کسی که مالی را که از راه خیانت به دست آمده با وجودی که میداند بخرد مثل همان کسی است آن را با خیانت به دست آورده است.

95.و هرکس چیزی از حق برادر مسلمانش را نگهدارد و ندهد خداوند برکت رزق را بر او حرام میسازد مگر آنکه توبه کند.

96.آگاه باشید کسی که کار زشتی را بشنود و آن را فاش سازد مثل کسی است که آن کار زشت را مرتکب شده است.

97.و کسی که برادر مسلمانش نیازمند قرضی از او شود و او بتواند و ندهد خداوند بوی بهشت را بر او حرام میسازد.

98.آگاه باشید کسی که بر اخلاق زنی بد اخلاق به امید پاداش الهی شکیبائی ورزد خداوند به او ثواب شکرگزاران عطا میفرماید.s

99.آگاه باشید که هر زنی با شوهر خویش سازگاری نکند و چیزی نمی تواند بر او تحمیل نماید خداوند کار نیکی از او نمی پذیرد و خدا را در حالی که بر او خشمگین است ملاقات میکند.

100.آگاه باشید هرکس برادر مسلمانش را احترام کند خداوند را احترام کرده است.

101.و هرکس با تن خود و مال خویش نزد فردی از بستگان برود تا صله رحم نماید خداوند به هر گام چهل هزار حسنه به او عطا میفرماید.

102.هرکس نیازی از نیازمندیهای نابینائی را برطرف سازد خداوند به او امان از آتش دوزخ عطا میفرماید و هفتاد حاجت او را برآورده میسازد.

103.و هرکس یک روز بیماری کشد و نزد عیادت کنندگان از بیماری خویش شکوه ننماید خداوند او را همراه خلیل خود حضرت ابراهیم (علیه السلام) محشور میسازد تا آنگاه که از صراط همانند برق درخشان بگذرد.

104.و هرکس برای نیاز شخص بیماری کوشش کند چه موفق شود آن نیاز را بر آورده سازد و چه نشود از گناهان خویش مثل روزی که از مادر به دنیا آمده بیرون میرود.

105.آگاه باشید هرکس یک گرفتاری از گرفتاریهای دنیا را از مومنی برطرف سازد خداوند هفتاد و دو گرفتاری از گرفتاریهای دنیای او را برطرف میسازد که کمترین آن آمرزش گناهان اوست.

106.هرکس در پرداخت حق صاحب حقی با وجود توانائی تاخیر و وقت گذرانی کند هر روز برعهده او گناه کسی است که باج میگیرد.

107.آگاه باشید هرکس تازیانه ای نزد سلطان ستمگری بدست گیرد خداوند آن تازیانه را روز قیامت اژدهائی از آتش به درازای هفتاد ذرع میسازد و آن را در آتش دوزخ بر او مسلط میگرداند و بد سرمنزلی است.

108.و هرکس به برادر دینی اش احسانی کند سپس بر او منت گذارد خداوند عملش را باطل و گناهش را ثبت میکند و از کوشش او سپاسگذاری نمی نماید خداوند فرموده است بهشت بر هر منت گذار و بخیل و سخن چینی حرام است.

109.آگاه باشید هرکس صدقه ای بدهد برای او در برابر هر درهم آن همانند کوه احد از نعمتهای بهشتی خواهد بود.

110.و هرکس صدقه ای را به نیازمندی برساند اجری همانند صدقه دهنده دارد بدون آنکه از اجر صدقه دهنده چیزی کم شود.

111.هرکس بر مرده ای نماز گزارد هفتاد هزار فرشته بر او دعا و درود میفرستد و خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد و اگر بماند تا آن مرده دفن شود و بر او خاک بریزد به هر گام اجری همسنگ کوه احد دارد.

112.آگاه باشید هرکس چشمانش از خوف خداوند اشک بریزد در برابر هر قطره از اشکهایش که می چکد کاخی در بهشت دارد که به در و گوهر زینت شده و در آن نعمتهائی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است.

113.آگاه باشید هرکس برای نماز جماعت به سوی مسجدی رود در برابر هرگامی که بر میدارد هفتاد هزار حسنه خواهد داشت.

114.آگاه باشید هرکس برای رضای الهی و نیل به پاداش او اذان بگوید به شفاعت او چهل هزار گناهکار از امت من به بهشت میرود.

115.و هرکس بدون آنکه آزار و مزاحمتی برای مسلمانی تولید کند بر حضور در صف اول و درک تکبیره الاحرام اول نماز مواظبت نماید خداوند پاداشی همانند پاداش اذان گویان در دنیا و آخرت به او عطا می فرماید.

116.و فرمود هیچ کار بدی را کوچک مشمارید هر چند در نظر شما ناچیز باشد و هیچ کار خوبی را ( که انجام میدهید ) بزرگ مپندارید هر چند در نظر شما بزرگ آید زیرا هیچ گناه کبیره ای با استغفار کبیره نیست و هیچ گناه صغیره ای با تکرار و اصرار صغیره محسوب نمیشود.

( نصایح صفحه 447 الی  458)

کلمات گوهربار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

1.بدانید بیناترین چشم آنست که در راه خیر باز شود. بدانید شنواترین گوش آنست که برای بیداری دل سخن فرا گیرد . بدانید مصرف کردن اموال در راه باطل اسراف و تبذیر است. بدانید قناعت و تسلط بر شهوت بزرگترین پاکدامنی و تقواست.

2.بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسایی نمی توان از آفاتش سالم ماند و هرچه طعمه ی آن شود از آن نجات نیابد.بدانید وجود شما بهایی جز بهشت ندارد مبادا به غیر از آن خود را بفروشید.بدانید تقوا مرکب راهواری است پرهیزگاران بر آن سوار شده و مهارش را به دست گرفته اند و آنان را به مقصد بهشت میرساند.بدانید گناه مرکب چموشی است گنهکاران بر گرده ی آن نشسته اند اگر مهارش گسیخته شود راکب را به پرتگاه دوزخ می افکند.بدانید امروز وقت آمادگی است فردا مسابقه است مسابقه بر سر بهشت است و سرانجام باختگان دوزخ.بدانید تهیدستی بلا است و بدتر از تهیدستی رنجوری جسم است و بدتر از مریضی بیماری قلب است.

3.بدانید مال فراوان از نعمتهای خداست بهتر از مال سلامت بدن است و بهتر از سلامت تقوای قلب است . بدانید هرکه بی اندیشه عاقبت در هر کار پانهد باید منتظر حوادث ناگهانی باشد.بدانید خردمند آن است که با فکری صائب و پیش بینی کامل با کارها روبه رو شود. بدانید کوس رحلت را زده اند و توشه را معرفی کرده اند به اندازه ای که فردا جان خود را حفظ کنید توشه برگیرید.بدانید جهاد بهای بهشت است هرکس برای خویشتن جهاد کند مالک بهشت شود و بالاترین ثواب خدا برای کسی است که خود را بشناسد.

4.بدانید احکام دین در صحت و متانت یکی است راههای دین معتدل است هرکس به راه دین رود غنیمت برد و هرکه توقف کند گمراه و پشیمان شود.بدانید کسی که نمیداند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس به قدر معلومات اوست.بیدار باشید! اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و عضوها در اختیار و جایگاه وسیع و مجال بسیار است و تا مرگ نرسیده عمل کنید.

( نصایح صفحه 21 الی 22 )

 رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : وقتی گناهکاران ، سرور مردم شوند و فرو مایگان پست ، روساء مردم باشند و در جامعه به بدکاران احترام شود ، باید در آنجا منتظر بلا و بدبختی بود .  الحدیث جلد 2 صفحه 374

کلمات حکمت آمیز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

1.هرکه سکوت کند نجات یابد.( در جایی که حرف زدن بی نتیجه باشد ).هرکه برای خدا تواضع کند خدا او را رفعت دهد و هرکه تکبر کند خدا او را خوار کند.هرکه از خطای دیگران بگذرد خدا از گناهش بگذرد.هرکه دیگران را ببخشد خدا او را عفو کند.

2.هرکه در مصیبت صبر کند خدا او را عوض دهد.هرکه خشم خود را فرو نشاند خدا او را اجر دهد.هرکس در معاش اندازه گیری کند خدا روزیش دهد و هرکس تبذیر کند خدا محرومش کند.هرکه به دربار سلاطین نزدیک شود به رنج افتد.هرکس در راه دفاع از مالش کشته شود شهید است ( در صورتی که خود را برای مال دنیا عمدا بکشتن ندهد. )

3.هرکس در راه دفاع از خانواده کشته شود شهید است.هرکس در راه دفاع از دین کشته شود شهید است.هرکه را خدا خواسته باشد خیر دهد دانش دینی به او عنایت فرماید.هرکه مشتاق بهشت باشد در کارهای خیر بشتابد.هرکه از آتش به ترسد از شهوات خودداری کند.

4.هرکه در انتظار مرگ باشد از لذتها چشم پوشد.هرکه به دنیا بی رغبت باشد مصیبتها بر او آسان گردد.هرکه به زور و سرنیزه ی غلامان خود عزت جوید خدایش ذلیل گرداند.هرکه با ما غش و تقلب کند از ما نیست.هرکه در امر دین ما بدعتی از خود بگذارد مردود است.

5.هرکه به آرامی کار کند به مقصود رسد یا اینکه نزدیک شود هرکه عجله کند خطا کند یا به خطا نزدیک شود.هرکس خیر بکارد رغبت و خوشی درو نماید و هرکس شر بکارد پشیمانی بدرود . هر که بداند خدا عوض میدهد سخاوتمندانه ببخشد.هرکه میخواهد از همه گرامی تر باشد از خدا بترسد.هرکه میخواهد از همه بی نیازتر باشد به آنچه در دست خداست مطمئن تر باشد تا آنچه در دست خود است.

6.هرکه به گناهی همت گمارد سپس صرف نظر کند حسنه ای برای او بنویسید.هرکه خدا خیری به او داده باید آثارش در او دیده شود.هرکه سخنش بسیار باشد لغزشش فراوان باشد هرکه لغزشش بسیار باشد گناهش زیاد شود و هرکه گناهش زیاد شود آتش برای او بهتر است.هرکه نعمتی یافت شکر گزارد.

7.هرکه برای کم شکر نکند برای زیاد هم شکر نمی کند هرکه به مصیبت زده ای تسلیت دهد همانند او اجر دارد.هرکه با امت من مدارا کند خدا با وی مدارا کند.هرکه عیادت مریضی کند در کار بهشتی است.هرکه با ستمگری راه رود مجرم است ( در صورتی که برای کمک کردن به ظلم او باشد یا از کارمندان او محسوب شود).

8.هرکه به جمعی شبیه شود از آنهاست ( یعنی کسی که در عقائد و کردار شبیه ملتی شود در کیفر و جزا نیز از آنها خواهد بود ). هرکه علم طلب کند خدا رزقش را کفالت کند.هرکه علمش به وی سود ندهد جهلش به او زیان رساند.هرکس را عمل عقب راند نسب جلو نبرد.هرکه قاضی شود بی کارد سرش بریده شده.

9.هرکه متاع خود حمل و نقل کند تکبر ندارد.هرکه شفاعت را تکذیب کند از آن بی نصیب است.هرکه از عمل نیک خرسند شود و از کار بد نگران مومن است.هرکه از خدا بترسد به (هنگام جوانی و نیرومندی) در طاعت بکوشد و هرکه کوشید به منزل برسد . هرکس کرامت ( وشرف ) آخرت خواهد زینت دنیا فرو نهد.

10.هرکه شب زیاد نماز بگذارد روز چهره ی نورانی دارد.هرکه دنیا را دوست دارد به آخرت زیان رساند و هرکه دل به آخرت بندد به دنیا ضرر زند.هرکه قدرت خدا را سبک شمارد خدا او را خوار کند و هرکه به قدرت خدا احترام کند خدا وی را گرامی دارد.هرکس کاری را دوست دارد خیر یا شر مثل کسی است که انجام داده.هرکه به نام خدا به شما پناهنده شد پناهش دهید و هرکه شما را به خدا قسم داد و چیزی خواست حاجتش را برآورید.

11.هرکه از شما دعوت کرد بپذیرد.هرکه احسانی به شما کرد تلافی کنید اگر نداشتید دعا کنید به قدری که بدانید جبران شده.هر یک از شما به سوی طمعی میرود آهسته رود.هرکه را خدا شصت سال عمر دهد عذری برای او نگذاشته _ از جهت عمر _ هرکه چون صبح کند و خیال ظلم به کسی نداشته باشد خداوند گناهانش را بیامرزد.

12.هرکه پرده حیا را بدرد غیبت ندارد.هرکه از کرده ی زشت خود بد دل باشد خدا او را بیامرزد هرچند استغفار نکند.هرکس دیدار خدا را دوست دارد خدا دیدار او را دوست دارد و هرکه لقای حق را خوش ندارد خدا هم ملاقات او را ناخوش دارد.عالمی که علمی از او سوال کنند و جواب ندهد دهانه ی آتشین بر دهنش زنند.هرکس در خیری به رویش گشوده شد غنیمت داند چه خبر ندارد کی بسته میشود.

13.هرکه بتواند خشم خود بکار بندد و ( برای خدا ) فرو نشاند خدا ( قلب ) او را از امن و ایمان پر کند.هرکه خواهد مزه ی ایمان را بچشد مردم ( صالح ) را صرفا برای خدا دوست بدارد.هرکه مالی از راه نامشروع به چنگ آورد در راههای باطل و حوادث سخت از دست بدهد.هرکه از رفق و مدارا سهم خود را برده باشد از خیر دنیا و آخرت سهم برده. هرکه محبت خدا را بر دوستی مردم ترجیح دهد خدا او را از شر مردم حفظ کند.

14.هرکه دوست دارد در وسط بهشت مسکن گزیند از اجتماع  ( یعنی از عقائد دینی و دستورات مذهبی مسلمین ) جدا نشود.هرکس بیعت پشیمانی را فسخ کند خدا روز قیامت از لغزشهای او بگذرد.هرکه میان مادر و فرزندی جدایی افکند خدا در قیامت بین او و دوستانش جدایی اندازد.هرکه دست تنگی را گشایش دهد خدا دنیا و آخرت کارش را آسان کند.هرکه بدهکار تهیدستی را مهلت دهد یا قسمتی از طلب را به او ببخشد خدا روزی که سایه ای جز سایه خدا نیست او را در سایه عرش جای دهد.

15.هرکه در دنیا دو زبان داشته باشد خدا دو زبان آتشین برای او قرار دهد.هرکه بدون اجازه در نوشته دیگری نگاه کند گویا در آتش نگریسته . هرکه امر به معروف کند بطور معروف ( خداپسند) امر کند.هرکه چهل روز خود را برای خدا خالص کند چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری شود.هرکه به خدا و عالم دیگر ایمان دارد همسایه را گرامی دارد.

16.هرکه به خدا و روز جزا ایمان دارد سخن خیر گوید یا ساکت نشیند.هرکه کافری را مسلمان کند بهشت بر او واجب است.هرکه مسلمانی را در غیابش کمک کند خدا او را در دنیا و آخرت یاری کند.هرکه یک غصه ی دنیا از دل برادرش بردارد خدا یک غصه ی آخرت از دلش برگیرد.هرکه در پی حاجت برادرش باشد خدا در پی حاجت او باشد.

17.هرکه عیب برادرش را بپوشد خدا در دنیا و آخرت عیوبش را به پوشاند و مادامی که بنده ای در یاری برادرش باشد خدا یاور اوست.هرکس مسجدی بسازد ولو به قدر خوابگاه مرغ (قطا) خدا خانه ای در بهشت برای او بنا کند.هرکه در طلب علمی رود و بیابد دو سهم اجر دارد و هرکه برود و نیابد یک سهم . هرکه علم را وسیله شهرت قرار دهد و گوش مردم را از آوازه ی علم خود پر کند خدا در قیامت از فضیحت وی گوش مردم را پر کند و حقیر و بی مقدارش فرماید.هرکه عمل آخرت را وسیله تحصیل دنیا قرار دهد در آخرت بهره ای ندارد.

18.هرکه را احسانی کردند جبران نماید اگر بتواند بازگو کند که همین شکر احسان است.هرکه را احسانی کردند و جز ستایش تلافی دیگری نتوانست شکر گزاری کرده و اگر کتمان کرد ناسپاسی نموده.هرکه در دنیا به نسل عبدالمطلب نیکی کند و او نتواند جبران نماید من در قیامت جبرانش کنم.هرکه عورتی بیند و بپوشاند مثل کسی است که زنده به گوری را جان داده و از قبر در آورده.هرکه امید از غیر خدا برگیرد خدا تمام حوائج او ار کفایت کند و از راه بی گمان روزیش دهد و هرکس امید به دنیا بندد خدا کارش را به دنیا واگذارد.

19.هرکه به منظور ستایش مردم معصیت خدا کند همانها که چشم ستایش به آنها داشته نکوهشش کنند.هرکه برای رضای خدا کاری کرد که موجب خشم مردم است خدا از او راضی گردد و مردم را هم از وی خشنود گرداند و هرکس برای خشنودی مردم خلاف رضای خدا کند خدا بر او خشم گیرد و مردم را از او ناراضی کند.هرکه در دنیا کیفر گناه بیند ( در آخرت نبیند ) خدا عادل تر از آنست که بنده ای را دو بار کیفر دهد.هرکه در دنیا خدا گناهش را عفو کرد و وی را رسوا نکرد ( در آخرت هم مورد عفو است ) خدا کریم تر از آن است که از عفو خود بازگردد.هرکه تقوایی نداشته باشد که در خلوت او را از گناه منع کند ذره ای از علمش در راه عبادت به کار نرفته.

20.هرکه نماز را میان مردم نیکو گزارد و در خلوت بد به خدا اهانت کرده.هرکه نمازش از کارهای زشت و ناپسند جلوگیری نکند جز دوری است خدا نیفزوده.هرکه مقصدی را از طریق گناه تعقیب کند مطلوب را کمتر یابد و در مهالک بیشتر افتد.هرکس ضمیر صالحی داشته باشد خدا محبوبیتی از آن ضمیر بر چهره ی او نثار کند که معروف وی باشد.هرکه برای کاری سوگند خورد سپس کار بهتری پیش آمد کفاره دهد و کار بهتر را انجام دهد.

21.هرکه فرزند دختری یابد و به او احسان کند همان دختر سپر آتش وی شود.هرکه بدون دعوت بر سر سفره ای حاضر شود چنان است که به عنوان سرقت آمده و غارت برده.هرکه برادر مسلمانی را برای کار خیری یا رفع مشکلی به صاحب قدرتی برساند خدا روزی که قدمها می لغزد او را در عبور از صراط یاری کند.هرکه مهمان قومی شد بدون اجازه آنان روزه ی مستحب نگیرد.هرکه از بدعتگزاری جلوگیری کند خداوند قلبش را از امن و ایمان پر کند.

22.هرکس به بدعتگزاری اهانت کند خدا روز وحشت بزرگ او را ایمن دارد.هرکه سلامت بدن و امنیت خاطر و غذای یک روزش را داشته باشد گویا همه دنیا را دارد . هرکس زمام یکی از کارهای مسلمانان را بدست گیرد و خدا درباره او خیر خواهد معاون صالحی برای او بگمارد که اگر ( خدا را ) فراموش کرد تذکرش دهد و اگر متذکر بود کمکش کند.هرکس در معاشرت به مردم ستم نکرد و دروغ نگفت و خلف وعده ننمود از کسانی است که در جوانمردیش کامل و عدالتش ظاهر و برادری با او واجب و غیبتش حرام است.هرکس زبان و فرج خود را نگه دارد وارد بهشت شود.هرکس عمدا دروغی به من بندد جایش دوزخ است.

( نصایح صفحه 22 الی 28 )

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : همانا بنده دستهایش را بسوی خدا بلند میکند و حال آنکه خوراکش حرام است و لباسش حرام است با اینحالت چطور برای او دعا مستجاب میشود و فرمود سه خصلت است که به آن سه خصلت خیر دنیا و آخرت بدست می آید یکی سپاسگذاری در برابر نعمت های پروردگار و شکیبائی هنگام سختی ها و دعا هنگام رسیدن بلا. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 359

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : همانا من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم که اگر شما بر آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد . بعد از من یکی کتاب خدا و دیگری فرزندان من است این دو از هم جدا نمیشوند تا اینکه بر من وارد شوند در کنار حوض کوثر پس رسولخدا فرمان به پیروی اهل بیتش داده تا روز قیامت.   ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 316

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکه صبح کند و به امور مسلمین همت نگمارد مسلمان نیست. اصول کافی جلد 3 صفحه 238

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : کسیکه در مالش با فقیر مواسات کند و به مردم از خود انصاف دهد او مومن حقیقی است. اصول کافی جلد 3 صفحه 318

 پیغمبر (صلی الله علیه و آله)  ای علی پنج چیز دل را سخت کند و چون دل سخت شود انسان کافر شود گناه روی گناه غذا درحال سیری ظلم به مردم تاخیر نماز و غذا یا آب خوردن با دست چپ  کتاب نصایح : صفحه 218 حدیث 39
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:38 ق.ظ

Awesome write ups, With thanks.
buy viagra with prescription buy viagra no prescription viagra online pharmacy viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra where can i buy viagra safely online buy viagra prescription online buy viagra online cheap uk buy a viagra online how to buy real viagra online canadian viagra
شنبه 18 فروردین 1397 02:50 ق.ظ

Amazing a lot of valuable knowledge!
achat cialis en suisse link for you cialis price price cialis best cialis generico milano acheter du cialis a geneve acheter du cialis a geneve we use it 50 mg cialis dose comprar cialis 10 espa241a tadalafil overnight cialis tadalafil
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:29 ق.ظ

Very good information. Kudos!
does cialis cause gout cialis daily cialis daily dose generic tarif cialis france best generic drugs cialis where cheapest cialis cialis sans ordonnance buy cialis online cialis 20 mg effectiveness how to purchase cialis on line
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:09 ب.ظ
I'll right away clutch your rss as I can not to find
your email subscription link or newsletter service. Do you've any?
Kindly permit me recognise so that I may subscribe.
Thanks.
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:52 ق.ظ
This is the right blog for anyone who wishes to understand this topic.
You realize a whole lot its almost tough to argue with
you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has
been discussed for a long time. Excellent stuff, just wonderful!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:47 ق.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself
or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.
appreciate it
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:07 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
جمعه 18 فروردین 1396 04:01 ب.ظ
I am not sure where you're getting your info, but great topic.

I needs to spend some time learning much more
or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : راه خدا
مطالب اخیر
پیوندها
نویسندگان
نظرسنجی
ایا از مطالب درج شده رضایت دارید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

محمد حسن زاده نبی جان

کمک به سازمان خیریه محک

مشاهده و دریافت کد

مهدویت امام زمان (عج)